ایرانی، دینشاه (بمبیی 1260- 1317ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ایرانی، دینشاه

ایرانی، دینشاه (بمبئی ۱۲۶۰- ۱۳۱۷ش)
فاضل و ادیب زرشتی و از پارسیان هند. در اوایل ۱۳۱۱ش به دعوت دولت ایران، با تاگور به این کشور آمد. بیشتر به پژوهش در زمینۀ تاریخ و فرهنگ ایران باستان پرداخت که اخلاق ایران باستان و فلسفۀ ایران باستان نتیجۀ پژوهش‌های اوست. از مهم‌ترین آثار او، تذکرۀ شاعران او با نام سخنوران دوران پهلوی است که در آن منتخبی از اشعار آنان نیز به انگلیسی آمده است.