باز ضعیف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بازِ ضعیف (weak base)

بازی[۱] که فقط به‌صورت جزئی در محلول آبی[۲] یونیزه می‌شود. آمونیاک از جملۀ این بازهاست. پهای این بازها بین هشت و ده متغیر است. نیز ← تفکیک

 


  1. base
  2. aqueous solution