بالاد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بالاد (ballad)
از واژۀ یونانی ballare به‌معنی «رقصیدن». نوعی شعر روایی سنّتی متداول در اروپا و امریکا. بالاد در بحور ساده سروده می‌شود که گاه، مثل بالادهای روسی، فاقد مصراع‌های هم‌اندازه و قافیه و گاه، مانند بالادهای دانمارکی، متکی به جناس مصوّت[۱] است. موضوع بالاد رویدادهای عاطفی است و جایی در میان حماسه و شعر غنایی قرار می‌گیرد. بیشتر بالادهای انگلیسی از قرن ۱۵م بر جای مانده‌اند، ولی وقایع مندرج در آن‌ها قدیمی‌ترند. آثار شاعران مکتب رمانتیک[۲] در انگلستان و آلمان از تجدید حیات بالاد بسیار تأثیر پذیرفته‌اند. و این تأثیر در بالادهای غنایی[۳] (۱۷۹۸) شاعران انگلیسی وردزورث[۴] و کولریج[۵] آشکار است. بوق جادویی پسر[۶] (۱۸۰۵ـ۱۸۰۸) مجموعه‌ای که به کوشش نویسندگان آلمانی کلمنس برِنتانو[۷] و آخیم فون آرنیم[۸] به‌چاپ رسیده، تأثیر فراوانی در شعر قرن ۱۹ آلمان به‌جا گذاشت. قالب بالاد با انگیزۀ هجایی یا سیاسی به روزنامه‌ها راه یافت و نیز به‌صورت بالادهای «اعدامی[۹]» درآمد که ادعا می‌شد سرودۀ زندانیان اعدامی است. به‌لحاظ تاریخی، بالاد بیشتر برای رقص‌های دسته‌جمعی تصنیف می‌شد و ترجیع‌های آن را همه با هم می‌خواندند. موضوع تصنیف جمعی یا انفرادی بالاد محل اختلاف بوده است. بالادهای جدیدتر معمولاً دربارۀ قهرمانانی از فرهنگ عوام‌مانند رابین‌هود و جسی‌جیمزند. در موسیقی قرن ۱۹، بالاد مهذب اشرافی[۱۰] باب شد، اما شاخۀ نیرومندتری از آن در تماشاخانه‌‌ها ادامۀ حیات داد. ترانه‌های عامیانه در شکل‌گیری موسیقی پاپ مؤثر بودند و در این نوع موسیقی، ترانه‌های ملایم را صرف‌نظر از مضامینشان اغلب بالاد می‌نامند. در بریتانیا مجموعه‌هایی از بالادها در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ گردآوری شدند، که از آن جمله‌اند یادگارهای شعر باستان[۱۱] اسقف پِرسی[۱۲] (۱۷۶۵)، نغمه‌های مرز اسکاتلند[۱۳] (۱۸۰۲ـ۱۸۰۳) اسکات[۱۴]، و بالادهای عامیانۀ انگلیسی و اسکاتلندی[۱۵] (۱۸۵۷ـ۱۸۵۹) از پروفسور چایلد[۱۶]

 1. assonance
 2. Romantic School
 3. Lyrical Ballads
 4. Wordsworth
 5. Coleridge
 6. The Boy’s Magic Horn
 7. Klemens Brentano
 8. Achim Von Arnim
 9. Hanging ballad
 10. drawing-room ballad
 11. Reliques of Ancient Poetry
 12. Percy
 13. Minstrelsy of the Scottish Border
 14. Scott
 15. English and Scottish Popular Ballads
 16. F J Child