باندینلی، باتچو (۱۴۸۸م ـ۱۵۶۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بانْدینِلّی، باتچو (۱۴۸۸م ـ۱۵۶۰)(Bandinelli, Baccio)

مجسمه‌ساز شیوه‌گر[۱] ایتالیایی، زاده فلورانس[۲]. رقیب میکلانژ[۳] بود. از مجسمه‌سازان خانواده مدیچی[۴] شد. از آثار او هرکول و کاکوس[۵] (۱۵۳۴) در میدان سنیوری[۶] فلورانس درخور ذکر است.

 


  1. Mannerist
  2. Florence
  3. Michelangelo
  4. Medici
  5. Hercules and Cacus
  6. Signoria