بخار اشباع شده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بخار اشباع‌شده (Saturated vapour)

بخار در حال تعادل با مایع خود. دمای بخار اشباع‌شده، در فشار متناظر، با دمای جوش مایع آن برابر خواهد بود.