برتون، ریچارد (۱۸۲۱ـ۱۸۹۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِِرْتون، ریچارد (۱۸۲۱ـ۱۸۹۰)(Burton, Richard)

ریچارد برتون
Richard Burton
زادروز ۱۸۲۱ م
درگذشت ۱۸۹۰ م
ملیت انگلیسی
شغل و تخصص اصلی سیاح
آثار سفرنامه : ترجمه هزارویک شب؛ کاما سوترای واتسیایانایی (۱۸۸۳) و باغ معطر و تالیف : دمشق (۱۸۷۱)؛ سرودن شعر
گروه مقاله خاورشناسی

سیاح و مترجم انگلیسی. با ۳۵ زبان شرقی آشنا بود. بیشتر در خاورمیانه و شمال شرقی افریقا به سفر می‌پرداخت و اغلب در کسوت یک مسلمان درمی‌آمد. در ۱۸۵۵ و ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸ دوبار کوشید تا سرچشمۀ نیل ابیض[۱]را بیابد (در بار دوم، همراه جان اسپیک[۲]، به دریاچۀ تانگانیکا[۳] رسید)، و سفرنامه‌های زیادی نوشت. چند هرزه‌نگاری شرقی و هزارویک شب[۴] (۱۸۸۵ـ ۱۸۸۸) را ترجمه کرد. پس از خدمت سربازی در هند، در شبه‌جزیره عربستان، و سرزمین سومالی به سیاحت پرداخت. در ۱۸۵۳ در کسوت زائری افغانی از مکه و مدینه بازدید کرد؛ آن‌گاه از طرف وزارت امور خارجه (انگلستان) مأموریت یافت تا به اکتشاف سرچشمه‌های نیل بپردازد. سفرهای بعدی برتون را به امریکای شمالی و جنوبی کشاند. ازجمله ترجمه‌های اوست: کاما سوترای واتسیایانایی[۵] (۱۸۸۳) و باغ معطر[۶] (۱۸۸۶)؛هزارو‌یک ‌شب به انگلیسی در ۱۶ جلد (۱۸۸۵ـ۱۸۸۸ )؛ گلستان سعدی (۱۹۲۸)؛ از تألیفات اوست: دمشق (۱۸۷۱)؛سفرنامۀ مدینه و مکه (۱۸۵۶). برتون اشعاری به انگلیسی به پیروی از خیام سروده است. همسرش، که در بعضی از سفرها وی را همراهی کرده بود، دست‌نوشته‌ها و خاطرات منتشر نشدۀ برتون را پس از مرگ او سوزاند.

 


  1. The White Nile
  2. John Speke
  3. Lake Tanganyika
  4. Arabian Nights
  5. Kama Sutra of Vatsyayana
  6. The Perfumed Garden