برومید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

برومید (bromide)
نمک سری هالید، شامل یون -Br. این یون وقتی تشکیل می‌شود که اتم بروم الکترون می‌گیرد. گاهی واژه برومید برای توصیف ترکیبی آلی، شامل اتم بروم، به‌کار می‌رود، هرچند یونی نباشد. برای چنین موردی در نام‌گذاری جدید از واژه «برومو[۱]» استفاده می‌کنند، مثلاً ترکیب C۲H۵Br اکنون برومواتان[۲] نامیده می‌شود، اما هنوز گاهی نام قدیمی‌اش، برومید اتیل[۳]، به‌کار می‌رود.

 


  1. bromo
  2. bromoethane
  3. ethyl bromide