برک، ادموند (۱۷۲۹ـ۱۷۹۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِرْک، ادموند (۱۷۲۹ـ۱۷۹۷)(Burke, Edmund)

بِرْک، ادموند

سیاستمدار و متفکر ایرلندی. پس از تحصیل در کالج ترینیتی[۱]دوبلین[۲]، در لندن اقامت کرد و به نگارش پرداخت. در ۱۷۶۶ به عضویت پارلمان درآمد. نخستین اثر مهم او، پژوهشی فلسفی در منشأ تصوّرات ما از والا و زیبا[۳] (۱۷۵۶)، از نخستین تجلیات زیبایی‌شناسی رمانتیک بود که از زیبایی‌شناسی مبتنی‌بر وضوح و نظمِ قرن ۱۸ فاصله می‌گرفت و خواهان قدرت تخیّلی بی‌مرز و انتها، ناگفته و ناشناخته بود. اگرچه برک در حوزۀ سیاست از انقلاب‌های ایرلند و امریکا جانب‌داری می‌کرد، بعدها در تأمّلاتی دربارۀ انقلاب فرانسه[۴] از دیدگاه سلطنت‌طلبی سنّت‌گرا به خطرات ناشی از شعارهای انتزاعی و توخالی سیاسی، استادانه حمله کرد و از حفظ آزادی‌ها، حقوق و امتیازات سنتی و سلطنتی موروثی حمایت کرد.

 


  1. Trinity College
  2. Dublin
  3. Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful
  4. Reflections on the Revolution in France