بلدان (البلدان) (ابن فقیه)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بُلْدان (البُلْدان)
کتابی به عربی در جغرافیا و تاریخ از ابن فقیه. این اثر دربرگیرندۀ توصیفات ایران، عربستان، عراق، سوریه، مصر، روم، نوبه، و حبشه است. افزون بر این مؤلف توصیف مختصری از مغرب، اندلس و سودان به دست داده و جابه‌جا مطالبی ادبی نقل کرده است. کتاب البلدان در ۲۹۰ق تألیف شده و گویا اصل کتاب از بین رفته و تلخیصی از این اثر در ۴۱۳ق به قلم علم بن جعفر شیزری تدوین شده است. به گفته‌ای ابن فقیه خود نیز این اثر را تلخیص کرده است. مقدسی در تألیف احسن التقاسیم و یاقوت حموی در تألیف معجم‌البلدان از این اثر بهره برده‌اند. مختصر کتاب البلدان به کوشش دخویه با تعالیق عربی و لاتینی در ۱۸۸۵ در لیدن به‌چاپ رسیده است.