بهار پراگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بهارِ پراگ (Prague Spring)

بهارِ پراگ

دورۀ فضای باز در کشور چکسلوواکی در ۱۹۶۸ در زمان حکومت رهبر تازۀ حزب کمونیست. این جنبش آزادسازی را الکساندر دوبچک، نخست‌وزیر چکسلوواکی، به راه انداخت و پیش از شروع اصلاحات کوشید تا به شوروی‌ها اطمینان بخشد که اصلاحات مورد نظر وی نافی سوسیالیسم نیست. با وجود این، در اوت ۱۹۶۸ تانک‌های شوروی برای سرکوبی این جنبش به چکسلوواکی یورش بردند و به پراگ، پایتخت چکسلوواکی، وارد شدند، دوبچک دستگیر شد، ولی اندکی بعد او را آزاد کردند. بیشتر اصلاحات بهار پراگ لغو شد.