بوله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
بوله
نام فارسی بوله
نوع کاربری شورای آتِن باستان
نام لاتین boule
سال تاسیس اوایل قرن ۶م 
موسس سولون، قانون‌گذار آتنی
اعضا شورایی ۴۰۰ نفره

بولِه (boule)

شورای آتِن باستان. به روایتی سولون[۱]، قانون‌گذار آتنی، در اوایل قرن ۶م شورایی ۴۰۰ نفره تشکیل داد، ولی برخی از محققان در این‌‌باره تردید دارند. پس از اصلاحات دموکراتیکِ کلیس‌تِنِس[۲]، سیاستمدار آتِنی (در آخرین دهۀ قرن ۶پ‌م)، بوله پانصد عضو داشت که هرساله به قید قرعه از هر دَه قبیلۀ جدید آتِن ۵۰ نفر انتخاب می‌شدند؛ و وظیفۀ اصلی آن تهیۀ طرح‌هایی برای تقدیم به مجلس شورا[۳] بود. هر گروه ۵۰ نفری (به قید قرعه) در حکم کمیتۀ اجرایی برای یک‌دورۀ ۳۵ یا ۳۶ روزه انتخاب می‌شدند که «پروتانی[۴]» نام داشت. آنان همه‌روزه، به استثنای روزهای تعطیل، نشست‌های کامل بوله را تشکیل می‌دادند و دستور کار آن را تهیه می‌کردند. همچنین، جلسه‌های مجلس را چهاربار در هر پروتانی برگزار و اداره می‌کردند، و پیش‌تر با انتشار بخش‌نامه‌ای موضوع جلسه را مشخص می‌کردند. بوله در بوله‌اوتریون (خانۀ شورا)[۵] تشکیل می‌شد. ۵۰ عضو هر پروتانی شاغل، با هزینۀ عمومی، در ساختمانی نزدیک محل گردهمایی به نام تولوس[۶]، سکونت داشتند و به آنان غذا داده می‌شد.


  1. Solon
  2. Cleisthenes
  3. ecclesia
  4. Prytany
  5. Bouleuterion
  6. Tholos