بویر، فردریک (۱۸۵۵ـ۱۹۴۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوئِر، فرِدریک (۱۸۵۵ـ۱۹۴۸)(Bower, Frederick)

بوئِر، فرِدريک

گیاه‌شناس انگلیسی و بنیادگذار اولین مؤسسۀ گیاه‌شناسی انگلستان در دانشگاه گلاسگو. به مطالعۀ ریخت‌شناسی گیاهی (ساختار و شکل فیزیکی) پتریدوفیت‌ها[۱]، نوعی از گیاهان سادۀ آوند‌دار بی‌دانه، و تحریر چندین کتاب دربارۀ گیاهان خشکی‌زی اولیه پرداخت. در ریپون[۲] زاده شد. هنگام تحصیل در مدرسه‌ای واقع در رپتون[۳]، مطالعۀ گیاه‌شناسی را آغاز کرد و تصمیم گرفت آن را ادامه دهد. در ترینیتی کالج[۴] کیمبریج به مطالعۀ علوم طبیعی و گیاه‌شناسی پرداخت و پس از اخذ درجۀ عالی در ۱۸۷۷، به وورتسبورگ[۵] رفت و در آن‌جا از یولیوس زاکس[۶] فنون آزمایشگاهی را یاد گرفت. در ۱۸۷۹، برای تحصیل به استراسبورگ رفت و در ۱۸۸۰، به لندن بازگشت. در ۱۸۸۲، تحت نظر تی‌ اچ هاکسلی[۷] در سمت مربی مشغول کار شد. در ۱۸۸۵، رئیس بخش گیاه‌شناسی دانشگاه گلاسگو شد و اولین مؤسسۀ گیاه‌شناسی بریتانیا[۸] را تأسیس کرد. در ۱۸۹۱، به عضویت انجمن سلطنتی[۹] درآمد. در ۱۹۱۰ و ۱۹۳۵ به‌ترتیب موفق به اخذ مدال طلا و مدال داروین شد. از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ نیز رئیس انجمن سلطنتی ادینبورگ[۱۰] بود.


  1. pteridophyta
  2. Ripon
  3. Repton
  4. Trinity College
  5. Würzburg
  6. Julius Sachs
  7. T H Huxley
  8. British Botanical Institute
  9. Royal Society
  10. Royal Society of Edinburgh