بیان بدیع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَیان بَدیع

کتابی به فارسی در علم بیان و بدیع، تألیف میرزا ابوطالب فندرسکی. این کتاب در یک مقدمه در تعریف علم بیان و بدیع، و دو مقاله (۱. تشبیه، استعاره و کنایه، ۲. محسنات کلام) و یک خاتمه در سرقات شعری تدوین یافته است.