بید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بید (willow)

بيد

گروهی از درختان یا درختچه[۱]هایی شامل ۳۵۰ گونه، از جنس Salix، تیرۀ بیدیان[۲]. بیشتر در نیمکرۀ شمالی یافت می‌شوند. این درختان در نواحی مرطوب رشد مطلوب‌تری دارند. برگ آن‌ها نیزه‌ای است و اندام‌های نر و مادۀ گل‌ها روی درختان مجزا ظاهر می‌شوند. بعضی از گونه‌های بید عبارت‌اند از، S. fragilis (فوکا یا سیاه‌بید[۳])؛ S. alba (سفید‌بید[۴] یا فک)؛ S. Caprea (بیدِ بُز[۵] یا بید براق)؛ S. babylonica (بید مجنون[۶]) که بومی چین است، امّا در جاهای دیگر نیز دیده می‌شود؛ و S. Viminalis (بید درازشاخه[۷]). S. aegyptica (بیدمشک)؛ S. elbursensis (سرخ‌بید)؛ S. triandra (فشفشه)؛ و S. Wilhelmsiana (جربید) از دیگر گونه‌های معروف بید در ایران‌اند. بیدها عموماً در کنار جویبارها می‌رویند.


  1. shrub
  2. Salicaceae
  3. crack willow
  4. white willow
  5. goat willow
  6. weeping willow
  7. common osier