بیمارستان ارجمند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیمارستان ارجمند (کرمان)

در اواخر دورۀ رضاشاه یا اوایل دورۀ محمدرضاشاه پهلوی در کرمان تأسیس شده است. در فاصلۀ خیابان‌های دکتر شریعتی و ابن‌سینا است و کلیسای مقدس و استادیوم سلیمی‌کیا در مجاورت آن قرار دارد.