بیمارستان امینی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیمارستان اَمینی

در ۱۳۳۵ق، اواخر دورۀ قاجار، در شرق خیابان فردوسی کنونی (کوچه‌باغ) در قزوین احداث شد و تا اوایل دورۀ محمدرضاشاه پهلوی فعالیت داشت.