بیماری های گزارشی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیماری‌های گزارشی (notifiable disease)

هرگونه بیماری انسانی یا حیوانی که باید طبق قانون به مأموران بهداشت گزارش شود. بیشتر این بیماری‌ها از دستۀ بیماری‌های عفونی مزمن، مانند مننژیت، کزاز و سیاه‌سرفه در انسان و سیاه‌زخم و پاودهان در گوسفند و گاو است. بعضی از بیماری‌های صنعتی، مانند بیماری‌های ریوی ناشی از استنشاق پنبه نسوز، را نیز باید رسماً گزارش کرد.