بی آب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بی‌آب (anhydrous)

ترکیبی شیمیایی، فاقد آب. اگر آب‌تبلورِ بلورهای آبی‌رنگ سولفات مس (II) گرفته شود، گرد سفیدی (سولفات مس بی‌آب) حاصل می‌شود. به مایعاتی نیز که آب آن‌ها کاملاً گرفته شده‌ باشد بی‌آب می‌گویند.