ترجمان القرآن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَرْجُمان‌القرآن

فرهنگ عربی به فارسی واژگان قرآنی، تألیف میر سید شریف جرجانی. مؤلف گزینه‌ای از مهم‌ترین یا دشوارترین واژه‌های قرآنی هر سوره را از ابتدا تا انتهای قرآن نقل کرده و معادل فارسی هر یک را ارائه کرده است. ترتیب سوره‌ها از آخر قرآن به اول بوده است و بعدها فردی به نام عادل بن علی (قرن ۹ق) آن را به‌صورت الفبایی مرتب کرده است. بخشی از این کتاب با پاره‌ای ملحقات در ۱۳۱۳ق در تبریز چاپ شد و صورت کامل آن در ۱۳۳۰ق چاپ سنگی شد و پس از آن با تصحیح دبیرسیاقی در ۱۳۳۴ش در تهران به‌چاپ رسید.