تروپین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تروپین (tropine)

C۵H۱۵NO، جامدی بلورین و سمی، حاصل از هیدرولیز[۱] آلکالوئید[۲] آتروپین[۳].

 


  1. hydrolysis
  2. alkaloid
  3. atropine