تریپسین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تریپْسین (trypsin)

آنزیمی در رودۀ مهره‌داران. مسئول گوارش مولکول‌های پروتئینی است. این آنزیم را لوزالمعده به شکل غیرفعال، معروف به تریپسینوژن[۱]، ترشح می‌کند. فعال‌شدن آن به شکل تریپسین فقط در رودۀ کوچک اتفاق می‌افتد که ناشی از عمل آنزیمی دیگر، معروف به انتروکیناز[۲]، است. آنزیم اخیر از دیوارۀ دوازدهه ترشح می‌شود. برخلاف آنزیم گوارشی پپسین معده، عمل تریپسین به محیط اسیدی نیاز ندارد.

 


  1. trypsinogen
  2. enterokinase