تسنکر، یولیوس تیودور (۱۸۱۱ـ۱۸۸۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِسِنْکِر، یولیوس تئودور (۱۸۱۱ـ۱۸۸۴)(Tesenker, Yuliusteodor)

خاورشناس آلمانی. از اعضای انجمن آسیایی فرانسوی بود. در منابع فارسی از او به نام زنکر نیز یاد کرده‌اند. از آثار اوست: کتاب‌نامۀ شرقی، که فهرستی از کتاب‌های چاپی فارسی و عربی و ترکی است (لایپزیگ، ۱۸۴۶ـ۱۸۶۱)؛ چاپ مقولات ارسطو از حنین بن اسحاق با متن یونانی و مقدمۀ لاتینی (لایپزیگ، ۱۸۴۶)؛ چاپ کلیات ارسطو از اسحاق بن حنین (لایپزیگ، ۱۸۴۶)؛ فرهنگ ترکی ـ عربی ـ فارسی در ۲ جلد (۱۸۶۶ـ۱۸۶۷).