تسنیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَسنیم
از چشمه‌های بهشت، مانند سلسبیل و کوثر، که گواراترین آشامیدنی بهشت را دارد. این نام یک بار در قرآن (مطففین، ۲۷) آمده است. نقل است که تسنیم بهترین شراب اهل بهشت است که مقرّبان خاص از آن خالص می‌نوشند ولی برای اصحاب یمین و سایر اهل بهشت آن را با آشامیدنی‌های دیگر ممزوج می‌کنند. آیت‌الله جوادی آملی تفسیری به همین نام دارد.