توتومری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

توتومِری (tautomerism)
شکلی از ایزومری[۱]. در این حالت دو ایزومر[۲] قابل تبدیل در تعادل‌اند. این اصطلاح بیشتر برای تعادل خاص بین شکل‌های کتو[۳] (-CH۲ -C =O) و انول[۴] (-CH =C -OH) در ترکیبات کربونیل‌دار[۵] به‌کار می‌رود.

 


  1. isomerism
  2. isomer
  3. keto
  4. enol
  5. carbonyl compounds