توماین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تومایْن (ptomaine)

گروهی از مواد آلی قلیایی (آلکالوئید[۱]) سمّی، حاصل از تجزیۀ پروتئین[۲]ها براثر عمل باکتریایی.  1. alkaloid
  2. protein