تیزاب سلطانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تیزابِ سُلطانی (aqua regia)

آمیزه‌ای از سه قسمت اسید هیدروکلریک غلیظ و یک ‌قسمت اسید نیتریک‌ غلیظ. این ماده همۀ فلزات، جز نقره را حل می‌کند. نیز ← اسید_نیتریک