جدایی نژادی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جدایی‌نژادی

رجوع شود به :تبعیض نژادی