جلفا، محله (اصفهان)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جُلْفا، محلّه (اصفهان)

کليساي وانک، جلفاي اصفهان

محله‌ای در جنوب شهر اصفهان. ارامنۀ شهر جُلفا واقع در آذربایجان در زمان شاه عباس اول صفوی آن را ساختند و به‌مرور از محله‌های فعال و مهم اصفهان شد و تجارت و صنعت در آن رونق یافت. ارامنۀ زمان صفویه به‌‌ویژه در دوران سلطنت شاه عباس اول در این شهر از آزادی کامل برخوردار بودند و محلّۀ مزبور ۲۴ کلیسا داشت که بعضی از آن‌ها هنوز پابرجاست. به فرمان شاه عباس اول موقوفاتی برای جُلفا منظور شد و گروهی از ارامنۀ سایر نواحی ایران نیز به محلۀ مزبور مهاجرت کردند و خانه‌ها، کاروان‌سراها، و کلیساهای بزرگ تأسیس کردند. کلیسای خواجه آودیک که با قندیل‌های زرین مزین بود و امروز به کلیسای مریم معروف است، از زیباترین آن‌ها بود. کلیساهای معروف جلفا عبارت‌اند از کلیسای بیت‌اللحم، خواجه پطرس، سن‌سور (وانک)، هاکوپ، استپانوس، و کاتارینه. جلفا در فتنۀ افغان به‌‌شدت آسیب دید و سخت ویران شد.