حسین کرد شبستری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حسین کُرد شبستری

از داستان‌های معروف عامیانه. این داستان وقایعی در دورۀ صفویه را نشان می‌دهد، اما ریشه‌هایش را باید در گذشته‌های دورتر جست‌وجو کرد. قهرمان داستان به نام حسین کرد، عیّاری است که برای ترویج مذهب تشیع با پهلوانان اهل سنت عثمانی می‌جنگد. این قصه که به‌شیوۀ سینه‌به‌سینه نقل شده دارای روایت‌ها و شاخ‌وبرگ‌های گوناگونی است و در اذهان اغلب ایرانیان فضایی افسانه‌گون دارد و جرح و تعدیل‌‌ها در طول روایت‌های تاریخی بیشتر به این باور دامن زده است. خصوصیت دیگر این داستان لامکان و لازمان بودن آن است که جنبۀ اسطوره‌سازی و قهرمان‌پروری به آن بخشیده است. داستان مزبور بارها در هند و ایران به‌چاپ رسیده است.