خاک سیاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خاک سیاه (black earth)

 

خاک بسیار حاصل‌خیزی که کمربندی از خشکیِ زمین را در بخش شمال شرقی امریکای شمالی، اروپا، و آسیا می‌پوشاند. این کمربند در اروپا و آسیا از بوهم به‌سوی مجارستان، رومانی، جنوب روسیه و سیبری، تا منچوری[۱] گسترده است. این کمربند براثرِ ذوب یخ‌پهنه[۲]های وسیعِ درون‌خشکی در پایان آخرین عصر یخبندان[۳] نهشته شده است. در امریکای شمالی، این کمربند از گریت لیکس (دریاچه‌های بزرگ)[۴] در شرق آغاز می‌شود و تا ایالت نیویورک ادامه می‌یابد. کمربند مزبور هنگامی نهشته شد که آخرین یخچال[۵]ها ذوب شدند و از یخرُفت‌ انتهایی[۶] پسروی کردند.

 


  1. Manchuria
  2. ice sheet
  3. ice age
  4. Great Lakes
  5. glacier
  6. terminal moraine