خط (ریاضیات)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خط (ریاضیات)(Line)

از مفاهیم اولیه و تعریف نشدۀ علم هندسه، یعنی مفاهیمی که بدون تعریف پذیرفته می‌شوند. این مفاهیم در هندسه عبارت‌اند از نقطه، خط، سطح و فضا. آنچه در گذشته در هندسه مقدماتی در تعریف خط آمده، ازجمله شکلی که از حرکت یک نقطه پدید می‌آید، یا فصل مشترک دو صفحه و یا شکل یک‌بعدی امروزه پذیرفته نیست و تمام این تعاریف متکی بر تعریف دوری است. خط انواع مختلف دارد. ۱. خط راست یا مستقیم: هر دو نقطه متمایز یک خط راست و تنها یک خط راست را مشخص می‌کند؛ هر خط راست دست کم دارای دو نقطۀ متمایز است؛ حداقل سه نقطه وجود دارد که بر یک خط راست واقع نیستند؛ بین هر دو نقطه از یک خط راست، می‌توان نقطه‌ای متمایز با آن دو نقطه نشان داد. ۲. نیم‌خط: مجموعه همه نقاط یک خط راست که در یک طرف نقطه ثابتی داشته است؛ هر نیم‌خط را با دو نقطه مشخص می‌کنیم، یکی مبدأ و دیگری نقطه‌ای دلخواه از آن. ۳. پاره خط: جزئی از یک خط راست که از دو طرف به دو نقطه محدود باشد. ۴. خط شکسته: خطی که از چند قطعه خط مستقیم تشکیل شده باشد. خط شکستۀ بسته را چندضلعی می‌نامند. ۵. خط منحنی: خطی که نه راست باشد نه شکسته. ۶. خط عمود: خطی که از برخورد آن با خطی دیگر دو زاویه مجانب مساوی پدید آید، این دو زاویه هر کدام ۹۰ درجه است. ۷. خط موازی: خطی که با خط دیگر هیچ نقطه مشترکی نداشته باشد؛ از یک نقطه واقع در خارج یک خط، فقط یک خط موازی می‌توان کشید.