خورخوره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خورخورِه

رودخانه‌ای دایمی در استان کردستان با ‌طول ۷۰ کیلومتر. از چشمه‌سارهای ۳۵کیلومتری غرب دیواندره سرچشمه می‌گیرد، به زرینه‌رود می‌ریزد و عمده‌ترین ریزابۀ زرینه‌رود است.