دالما، تپه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دالما، تپّۀ
محوطۀ باستانی پیش از تاریخی، در جنوب غربی دریاچۀ ارومیه در درۀ حاصل‌خیز سولدوز و در نزدیکی روستای دالما. اولین‌بار در ۱۳۳۷ش چارلز بِرنی از دانشگاه منچستر در آن جا کاوش کرد و سپس توماس کایلر یانگ در ۱۳۴۰ش کاوش را ادامه داد. لایه‌های باستانی تپۀ دالما معرف آخرین مراحل تطور فرهنگ عصر نوسنگی جدید آذربایجان در حوضۀ دریاچۀ ارومیه است که قدمتی حدود ۵۵۰۰ تا ۴۵۰۰پ‌م برای آن پیشنهاد شده است. دورۀ فرهنگی تپۀ دالما در جدول گاهنگاری فرهنگ‌های باستانی پیش از تاریخ آذربایجان با عنوان دورۀ نهم حسنلو نیز معرفی می‌شود.