دریش، هانس آدولف ادوارد (۱۸۶۷ـ۱۹۴۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دریش، هانْس آدولْف اِدوارد (۱۸۶۷ـ۱۹۴۱)(Driesch, Hans Adolf Eduard)

فیلسوف و جنین‌شناس آلمانی. یکی از آخرین هواداران نظریۀ زیست‌باوری[۱] بود، که بنابر آن، زندگی را اصل حیاتی هدایت می‌کند و نمی‌توان آن را صرفاً بر پایۀ فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی توصیف کرد.

 


  1. vitalism