دستگاه ادراری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دستگاه ادراری (urinary system)

دستگاه ادراري
دستگاه ادراري
دستگاه ادراري

دستگاهی برای دفع مواد زاید نیتروژن‌دار و آب اضافی از بدن جانوران. در مهره‌داران[۱]، این دستگاه متشکل از یک جفت کلیه برای تولید ادرار[۲] و میزنای‌ها[۳] برای تخلیۀ کلیه است. در ماهی‌های استخوانی[۴]، دوزیستان[۵]، برخی از خزندگان[۶]، و پستانداران[۷]، این دستگاه همچنین شامل مثانه[۸]ای است که ادرار را قبل از تخلیه در خود نگه می‌دارد. در پستانداران، ادرار از طریق مجرای ادرار (پیشاب‌راه)[۹] تخلیه می‌شود. در سایر مهره‌داران، ادرار به حفرۀ دفعی[۱۰] مشترکی با نام کلواک[۱۱] تخلیه می‌شود و بنابراین، جداگانه از بدن خارج نمی‌شود.

 


 1. vertebrates
 2. urine
 3. ureters
 4. bony fishes
 5. amphibians
 6. reptiles
 7. mammals
 8. bladder
 9. urethra
 10. excretory chamber
 11. cloaca