دفتر املاک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دفتر املاک

دفتری که در ادارۀ املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تنظیم می‌شود و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر مذکور ثبت می‌شود و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود (مادۀ ۲۱ قانون ثبت). دفتر املاک ازجمله اسناد دولتی است که مشخصات اموال غیر منقول و حدود آن و نیز نام و مشخصات مالکان و تغییرات بعدی در آن ثبت و درج می‌شود و به امضای مسئول ادارۀ املاک می‌رسد. اساس سند مالکیت غیرمنقول، مندرجات دفتر املاک در سازمان ثبت است.