دلاله قزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دَلّالِه قِزی (قرن ۱۱ق)
بانوی دلقک ایرانی، از دلقکان دربار شاه عباس اول صفوی. زنی خوشرو و شوخ و بزم‌آرا بود. با شوخی‌ها و مطایبه‌هایش شاه را سرگرم و شادمان می‌کرد و در خلوت، اسباب سرگرمی و خوش‌گذرانی وی را فراهم می‌ساخت. در ۱۰۳۱ق که شاه عباس دژ قندهار را از دست سپاهیان جهانگیر گورکانی بیرون کرد، به دلاله قزی دستور داد تا پیش از قزلباش‌ها به درون دژ رود و آن‌جا را تصرف کند، تا در ایران و هند آوازه در افکنند که دژ استوار قندهار را زنی دلقک و گروهی از زنان اردوی او، از سرداران پادشاه هند گرفتند.