دنبالچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دنبالچه (coccyx)

دنبالچه
دنبالچه
دنبالچه

پایین‌ترین قسمت ستون مهره‌ها[۱]. استخوان مثلثی‌شکل واحدی متشکل از چهار مهرۀ[۲] کوچکِ تکامل نیافته است که به هم چسبیده‌اند.

 


  1. spine
  2. vertebrae