دنده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دنده (rib)

دنده

(یا: استخوان پهلو) استخوانی بلند و معمولاً خمیده که در مهره‌داران[۱] از ستون مهره‌ها[۲] به‌صورت جانبی امتداد می‌یابد. اغلب ماهی‌ها[۳] و بسیاری از خزندگان[۴] در قسمت عمدۀ ستون مهره‌ها دارای استخوان دنده‌اند، اما در پستانداران[۵]، دنده‌ها فقط در ناحیۀ قفسۀ سینه وجود دارند. انسان دوازده جفت دنده دارد. دنده‌ها از قلب و شش‌ها محافظت می‌کنند و باعث تسهیل در انبساط و انقباض قفسۀ سینه می‌شوند. هر جفت از دنده‌ها در قسمت پشتی به یکی از مهره‌های ستون مهره‌ متصل می‌شود. قسمت جلوی هفت جفت دندۀ بالایی، دنده‌های حقیقی[۶] یا دنده‌های مهره‌ای ـ جناغی[۷]، با غضروف[۸] مستقیماً به استخوان سینه[۹] (جناغ[۱۰]) و سه جفت دندۀ‌ بعدی، دنده‌های کاذب[۱۱] یا مهره‌ای ـ دنده‌ای[۱۲]، با غضروف به انتهای دندۀ‌ بالایی متصل‌اند. دو جفت دندۀ آخر، دنده‌های آزاد[۱۳]، در بخش جلو به‌جایی متصل نیستند. پردۀ حجاب حاجز (دیافراگم)[۱۴] و عضلات بین دنده‌ای مجاور مسئول حرکاتی تنفسی‌اند که شش‌ها را از هوا پر می‌کند.

 


 1. vertebrates
 2. spine
 3. fishes
 4. reptiles
 5. mammals
 6. true ribs
 7. vertebro-sternal
 8. cartilage
 9. breast bone
 10. sternum
 11. false ribs
 12. vertebro-costal
 13. floating ribs
 14. diaphragm