دوترون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوتِرون (deuteron)

هستۀ اتم دوتریوم[۱] (هیدروژن سنگین). از یک پروتون و یک نوترون تشکیل شده است و در بمباران عناصر شیمیایی، برای سنتز سایر هسته‌ها، به‌کار می‌رود.

 


  1. deuterium