دود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دود (smoke)

مخلوطی قابل مشاهده از ذرّه‌های جامد معلق در گاز، معمولاً دربردارندۀ ذرات ریز کربن یا هیدروکربن.