دوره وحشت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوره وحشت  Reign of Terror

مرحله‌ای از انقلاب فرانسه که ژاکوبن[۱]ها به رهبری روبسپیر[۲] بر سر قدرت بودند (اکتبر 1793 تا ژوئیه 1794) و مخالفان سیاسی خود را با برنامه‌ای حساب‌شده با قصد ایجاد ترس و وحشت یا ترور در میان همۀ دشمنان احتمالی به قتل می‌رساندند. ترور در ماه‌های نخستین 1794 به اوج خود رسید. گمان می‌رود که میان 1.700 تا 4هزار تن در سراسر فرانسه، عمدتاً باگیوتین، اعدام شدند تا سرانجام ناخرسندی و خشم عمومی برخاست و روبسپیر سرنگون و در ژوئیۀ 1794 به تیغ گیوتین سپرده شد. دورۀ وحشت پس از آن آغاز شد که ژاکوبن‌ها در ژوئن 1793 قدرت را از دست ژیروندن‌[۳]های معتدل‌تر بیرون آوردند. از مهم‌‌ترین قربانیان این دوره ژرژ دانتون[۴]، وزیر دادگستری دولت انقلابی، بود.  1. Jacobin
  2. Robespierre
  3. Girondin
  4. Georges Danton