دوقندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوقَنْدی (disaccharide)
(یا: دی‌ساکارید) قندی متشکل از دو تک‌قند[۱] یا قندهای ساده. قند معمولی یا شکر خوراکی، C۱۲H۲۲O۱۲ دی‌ساکارید است.

 


  1. monosaccharide