دولت الکترونیکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دولت الکترونیکی (E-government)
به استفاده از اطلاعات و فنّاوری‌های ارتباطی در فرآیندهای داخلی دولت و ارائه تولیدات و خدمات دولتی به شهروندان و صنعت اشاره دارد. بسیاری از فنّاوری‌ها و مسائل اجرایی که دولت الکترونیک درگیر آن‌ها است، همانند یا مشابه بخش خصوصی و فعالیت‌های تعریف‌شده در حیطه e-Business می‌گنجد. در حالی‌که دیگر موارد به‌طور خاص و منحصربه‌فرد در حوزۀ اختیارات دولت تعریف می‌شوند.