دیاگرام گل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دیاگرام گُل (floral diagram)

نمودار نمایش‌دهندۀ آرایش و تعداد اجزای گل در مقطع عرضی‌. در این دیاگرام، تخمدان[۱] در مرکز سایر اجزای گل، و موقعیت هر یک از آن‌ها در قاعده و در اطراف تخمدان نمایش داده می‌شود. اگر برخی از اجزای گل، مانند گلبرگ‌ها[۲] و کاسبرگ‌ها[۳]، به یکدیگر متصل باشند، این مطلب نیز نشان داده می‌شود. دیاگرام‌ گل ضمن فراهم‌آوردن امکان مقایسۀ گل‌های گوناگون، معمولاً فرمول گل را نیز نمایش می‌دهد.

 


  1. ovary
  2. petals
  3. sepals