راه پیمایی طولانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راه‌پیمایی طولانی (Long March)

در تاریخ چین، راه‌پیمایی ۱۰هزار کیلومتری مائو تسه‌تونگ و نیروهای کمونیست از ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۵ از جنوب شرقی به شمال غربی چین؛ کمونیست‌ها در طول این راه‌پیمایی پیوسته تحت فشار و حملات ارتش گوئومین دانگ (ملیّون) قرار داشتند. حدود ۱۰۰هزار کمونیستْ اولین مقر مائو را در استان جیانگسی در اکتبر ۱۹۳۴ ترک کردند که از این تعداد تنها ۸هزار نفر پس از حدود یک سال سالم به شانکسی رسیدند که به پایگاه جدید آنان تبدیل شد. این راه‌پیمایی به تحکیم سلطۀ مائو بر جنبش انجامید.