رجال الخاقانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رِجالُ‌الخاقانی

کتابی به عربی، در شرح اصطلاحات کلّی رجال، تألیف شیخ ابوالحسن علی خاقانی. تعلیقه‌ای نسبتاً مبسوط بر فواید رجالیۀ وحید بهبهانی است. در ۲۱ فصل تدوین یافته و به کوشش شیخ حسین خاقانی، نوادۀ مؤلف، در عراق و ایران منتشر شده است.