ردیاب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رَدیاب (tracer)

مقدار ناچیزی از ایزوتوپ رادیواکتیو، برای پی‌گیری مسیر واکنش شیمیایی یا فرآیند فیزیکی یا زیست‌شناختی. محل و تراکم ردیاب را معمولاً با یک شمارشگر گایگر ـ مولر[۱] تشخیص می‌دهند. مثلاً، فعالیت غدۀ تیرویید را با تزریق مقدار ناچیزی از ایزوتوپ رادیواکتیو ید، که غدۀ تیرویید آن را به‌صورت انتخابی از جریان خون می‌گیرد، ردیابی می‌کنند.

 


  1. Geiger-Muller Counter