روح البیان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

روحُ‌الْبَیان

کتابی به عربی، در تفسیر قرآن تألیف اسماعیل حقّی بروسوی. مؤلف که سنی ‌اشعری است در این اثر از شعرهای فارسی در تأیید سخنان خویش فراوان استفاده کرده، اما برخی قصص و اسرائیلیات را نیز در تفسیر خود آورده، است. او همچنین گرایش عرفانی و معنوی خود را در کنار بحث‌های ادبی به تصویر کشیده است. بروسوی در این اثر به بحث‌ها و تحلیل‌های دستوری و لغوی و آوردن احادیث نبوی و اقوال بزرگان صوفیه نیز پرداخته است.