روزنبرگ، فردریک (۱۸۶۷ـ۱۹۳۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

روزِنْبِرگ، فرِدْریک (۱۸۶۷ـ۱۹۳۴)(Rosenberg, Fredrick)


خاورشناس روس. در پژوهش‌های ایرانی و هندی استاد بوده و در موضوعاتی مانند آیین زردشت، شاهنامه، و زبان سغدی تحقیق کرده است. از آثارش: کتاب زردشت (۱۹۳۴).